Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.12.2015 08:45 Uchwała Nr 203.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie suskim w 2016 roku.
01.12.2015 08:43 Uchwała Nr 202.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2015 rok
01.12.2015 08:39 Uchwała Nr 201.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2015 rok.
01.12.2015 08:37 Uchwała Nr 200.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów uprawnionych na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej -prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie Powiatu Suskiego dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej
01.12.2015 08:36 Uchwała Nr 199.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla 30 osób niepełnosprawnych intelektualnie i przewlekle psychicznie chorych.
01.12.2015 08:32 Uchwała nr 198.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.
23.11.2015 11:06 Uchwała Nr 197.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przyjęcia projektu Budżetu Powiatu Suskiego na 2016 r.
23.11.2015 11:05 Uchwała Nr 196. 2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie suskim w 2016 roku.
23.11.2015 11:03 Uchwała Nr 195.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie użyczenia części zabudowanej nieruchomości położonej w Juszczynie.
20.11.2015 10:10 Uchwała Nr 195.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie użyczenia części zabudowanej nieruchomości położonej w Juszczynie
19.11.2015 11:21 Uchwała Nr 194.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2015 rok
19.11.2015 11:19 Uchwała Nr 193.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2015 rok
19.11.2015 11:18 Uchwała Nr 192.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zaopiniowania projektu „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jordanów na lata 2015-2018 wraz z perspektywą na lata 2019-2022"
19.11.2015 11:16 Uchwała Nr 191.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie powołania koordynatora powiatowego ds. organizacji Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku.
19.11.2015 11:15 Uchwała Nr 190.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przekazania użytkownikowi wytworzonego majątku zadaniem inwestycyjnym: „Budowa dróg wewnętrznych, dojazdowych do gruntów rolnych w ramach procesu zagospodarowania poscaleniowego na terenie wsi Łętownia stanowiące część zadania pn: budowa oraz modernizacja dróg gminnych, dojazdowych do gruntów rolnych w ramach procesu zagospodarowania poscaleniowego wsi Łętownia (etap II scalenia gruntów")
19.11.2015 11:14 Uchwała Nr 189.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego stanowiącego majątek Powiatu Suskiego przekazanego w trwały zarząd DPS Maków P.
19.11.2015 10:28 Uchwała Nr 188.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie kolejnej umowy użyczenia hali sportowej z LKS „JORDAN” Jordanów.
19.11.2015 10:26 Uchwała Nr 187.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie złożenia oferty uczestnictwa w projekcie Małopolska Chmura Edukacyjna realizowanego w ramach 2 Osi Priorytetowej Cyfrowa Małopolska poddziałanie 2.1.3 E – usługi w edukacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
19.11.2015 09:52 Uchwała Nr 186.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2015 rok
19.11.2015 09:50 Uchwała Nr 185.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2015 rok
19.11.2015 09:49 Uchwała Nr 184. 2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie suskim w 2016 roku.
19.11.2015 09:46 Uchwała Nr 183.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Suskiego, położonych w Jordanowie oraz w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
19.11.2015 09:45 Uchwała Nr 182.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością będącą w zasobie nieruchomości Powiatu Suskiego.
19.11.2015 09:43 Uchwała Nr 181. 2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej dla organizacji pozarządowych z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Suskiego.
19.11.2015 09:40 Uchwała Nr 180.2015 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ostatecznego rozliczenia dotacji udzielonej w roku 2015 dla niepublicznych szkół działających na terenie powiatu suskiego, które zakończyły działalność w trakcie roku.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna