Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.06.2016 09:30 UCHWAŁA NR 307.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie odwołania i rozwiązania stosunku pracy z dyrektorem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Suchej Beskidzkiej.
14.06.2016 09:29 UCHWAŁA NR 306.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przyjęcia darowizny środków trwałych i przekazania na rzecz Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej
14.06.2016 09:27 UCHWAŁA NR 305.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2016 rok
14.06.2016 09:22 UCHWAŁA NR 304.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2016 rok
14.06.2016 09:21 UCHWAŁA NR 303.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Makowie Podhalańskim, kolejnej umowy użyczenia pomieszczeń internatu z Miejską Biblioteką Publiczną w Makowie Podhalańskim.
14.06.2016 09:04 UCHWAŁA NR 302.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy ze Skarbem Państwa – PGL Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Sucha
14.06.2016 09:02 UCHWAŁA NR 301.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2016 rok
14.06.2016 09:01 UCHWAŁA NR 300.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie podpisania listu intencyjnego oraz wskazania szkół kształcących zawodowo prowadzonych przez Powiat Suski wraz z zawodowymi obszarami tematycznymi do realizacji projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II” w ramach działania 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego poddziałanie 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów RPO WM na lata 2014 – 2020 w komponencie Małopolskiej Chmury Edukacyjnej.
24.05.2016 09:49 UCHWAŁA NR 299.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Powiatu Suskiego.
24.05.2016 09:43 UCHWAŁA NR 298.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2016 rok
24.05.2016 09:42 UCHWAŁA NR 297.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2016 rok
24.05.2016 09:26 UCHWAŁA NR 296.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim.
24.05.2016 09:25 UCHWAŁA NR 295.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie powołania komisji do szacowania szkód na terenach, na których wystąpiły niekorzystne zjawiska atmosferyczne
24.05.2016 09:24 UCHWAŁA NR 294.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2015.
24.05.2016 09:21 UCHWAŁA NR 293.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmiany Uchwały nr 234.2016 z dnia 12.01.2016 r. w sprawie zatwierdzenia finansowego Kalendarza imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, oraz związanych z upowszechnianiem turystyki wśród młodzieży szkolnej, na rok 2016.
24.05.2016 09:20 UCHWAŁA NR 292.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2016 rok
24.05.2016 09:16 UCHWAŁA NR 291.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wprowadzenia zmiany do Załacznika nr 1 do Uchwały Nr 255.2016 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 25.02.2016r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczajacej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30000 euro w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej, regulaminu pracy komisji przetargowej oraz regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczajacej wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
13.05.2016 10:39 UCHWAŁA NR 290.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2016 rok
13.05.2016 10:37 UCHWAŁA NR 289.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2016 rok
13.05.2016 10:36 UCHWAŁA NR 288.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2016 rok
13.05.2016 10:25 UCHWAŁA NR 287.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów PCPR w Suchej Beskidzkiej” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja.
13.05.2016 10:23 UCHWAŁA NR 286.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie sprzętu informatycznego i biurowego innym jednostkom i instytucjom na terenie powiatu suskiego.
25.04.2016 12:38 UCHWAŁA NR 285.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim.
25.04.2016 12:35 UCHWAŁA NR 284.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wytypowania przedstawicieli organu prowadzącego do Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim.
25.04.2016 12:34 UCHWAŁA NR 283.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna