Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.03.2016 09:59 UCHWAŁA NR 257.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w ramach poddziałania 10.2.2. Kształcenie zawodowe uczniów – SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 oraz zatwierdzenia regulaminu naboru.
21.03.2016 09:58 UCHWAŁA NR 256.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przyznania Nagród Powiatu Suskiego za szczególne osiągnięcia sportowe dla zawodników oraz trenerów z terenu powiatu suskiego w 2015 roku.
21.03.2016 09:54 UCHWAŁA NR 255.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej, regulaminu pracy komisji przetargowej oraz regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
22.02.2016 13:18 UCHWAŁA NR 254.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie powołania Komisji oceniającej zgłoszone kandydatury do Nagród Powiatu Suskiego za szczególne osiągnięcia sportowe dla zawodników, trenerów oraz uczniów z terenu powiatu suskiego
22.02.2016 13:17 UCHWAŁA NR 253.2016 / Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu suskiego.
22.02.2016 13:16 UCHWAŁA NR 252.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej, kolejnej umowy najmu sali lekcyjnej nr 119 z dotychczasowym Najemcą.
22.02.2016 13:14 UCHWAŁA NR 251.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim, kolejnej umowy najmu sali gimnastycznej z dotychczasowym Najemcą.
22.02.2016 13:13 UCHWAŁA Nr 250.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej
22.02.2016 12:54 UCHWAŁA NR 249.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ostatecznego rozliczenia dotacji udzielonej w roku 2015 dla niepublicznych szkół i placówek działających na terenie powiatu suskiego
22.02.2016 12:49 UCHWAŁA Nr 248.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wykonania uchwały budżetowej powiatu suskiego na 2016 r.
22.02.2016 12:45 UCHWAŁA NR 247.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie uruchomienia nowego kierunku kształcenia w Zespole Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie
22.02.2016 12:44 UCHWAŁA NR 246.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie uruchomienia nowego kierunku kształcenia w Zespole Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie
22.02.2016 12:23 UCHWAŁA NR 245.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie uruchomienia nowego kierunku kształcenia w Zespole Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej
22.02.2016 12:21 UCHWAŁA NR 244.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie uruchomienia nowych kierunków kształcenia w Zespole Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim
22.02.2016 12:20 UCHWAŁA NR 243.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie korekty do sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat suski w roku 2015.
22.02.2016 12:19 UCHWAŁA NR 242.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyodrębnienia w budżecie powiatu środków i sposobu ich podziału z przeznaczeniem na stypendia za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2015/2016 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych prowadzonych przez powiat suski.
22.02.2016 12:17 UCHWAŁA NR 241.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2016 roku
22.02.2016 12:16 UCHWAŁA NR 240.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością będącą w zasobie nieruchomości Powiatu Suskiego.
22.02.2016 12:15 UCHWAŁA Nr 239.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze środków PFRON do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
22.02.2016 11:56 UCHWAŁA NR 238.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przyjęcia i przekazania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat suski w roku 2015.
22.02.2016 11:55 UCHWAŁA NR 237.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie określenia Wytycznych Zarządu Powiatu Suskiego dotyczących dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, zawierających maksymalną kwotę dofinansowania opłat oraz specjalności i formy kształcenia na rok 2016.
22.02.2016 11:54 UCHWAŁA NR 236.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu z tym samym Najemcą.
26.01.2016 09:34 UCHWAŁA NR 235.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2016 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ochrony i promocji zdrowia
26.01.2016 09:33 UCHWAŁA NR 234.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zatwierdzenia finansowego Kalendarza imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, oraz związanych z upowszechnianiem turystyki wśród młodzieży szkolnej, na rok 2016.
26.01.2016 09:32 UCHWAŁA NR 233.2016 Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej, opiniującej oferty w konkursie ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2016 rok w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ochrony i promocji zdrowia.

poprzednia 3 4 5 6 7 8 9 następna