Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.11.2018 10:20 0007/XLVII/323/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2018 rok
21.11.2018 10:19 0007/XLVII/322/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany Statutu Powiatu Suskiego
21.11.2018 10:18 0007/XLVII/321/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie uchwalenia programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
21.11.2018 10:15 0007/XLVII/320/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Suskiego Nr 0007/XXXIV/227/2017 z dnia 25 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej parkingu o powierzchni 604,80 m2.
24.10.2018 11:37 0007/XLVI/319/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2018 rok
24.10.2018 11:36 0007/XLVI/318/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia części nieruchomości, oznaczonej jako działka ewid. nr 19/95 o pow. 0,3163 ha, położonej w Juszczynie
24.10.2018 11:35 0007/XLVI/317/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Suskiego
24.10.2018 11:33 0007/XLVI/316/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej pomieszczeń o powierzchni 44,30m2 i 34,10m2.
04.10.2018 11:52 0007/XLV/315/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie przyznania Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej dotacji celowej.
04.10.2018 11:51 0007/XLV/314/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2018 rok
04.10.2018 11:49 0007/XLV/313/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany Statutu Powiatu Suskiego
05.09.2018 13:33 0007/XLIV/312/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie powierzenia Powiatowi Nowotarskiemu prowadzenia zadania publicznego polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Powiatu Suskiego usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy "Promyk" w Nowym Targu z filią "Radość Życia" w Rabce Zdrój.
05.09.2018 13:31 0007/XLIV/311/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Suskiego dotyczącej określenia zadań na które przeznaczone zostaną środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.
05.09.2018 13:22 0007/XLIV/310/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Suskiego
05.09.2018 13:19 0007/XLIV/309/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2018 rok
07.08.2018 08:52 0007/XLIII/308/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany Uchwały nr 0007/XXVII/186/2017 Rady Powiatu Suskiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia przez Powiat Suski do realizacji projektu pozakonkursowego pod nazwą „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w partnerstwie z Województwem Małopolskim w ramach Działania 10.2. Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.3. Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów RPO WM na lata 2014 – 2020 w komponencie Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w obszarach zawodowych.
07.08.2018 08:51 0007/XLIII/307/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie przyjecia do realizacji zadania publicznego w ramach rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.
07.08.2018 08:50 0007/XLIII/306/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2018 rok
07.08.2018 08:49 0007/XLIII/305/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian do uchwały Budżetowej Powiatu Suskiego na 2018 r. Nr 0007/XXXVIII/261/2018 Rady Powiatu Suskiego z dnia 25 stycznia 2018 r.
07.08.2018 08:47 0007/XLIII/304/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie przyznania Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej dotacji celowej.
07.08.2018 08:44 0007/XLIII/303/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej pomieszczeń o powierzchni 145,06m2.
28.06.2018 12:54 0007/XLII/302/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Suskiego
28.06.2018 12:52 0007/XLII/301/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2018 rok
28.06.2018 12:49 0007/XLII/300/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Suchej Beskidzkiej, oznaczonej jako dz. ewid. nr 10180/14, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonym przy ul. Szpitalnej nr 8d oraz udziału wynoszącego ½ części w dz. ewid. nr 10180/12, stanowiącej własność Powiatu Suskiego.
28.06.2018 12:47 0007/XLII/299/2018 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość, szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość, warunki wypłaty, kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli

1 2 3 następna