Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.06.2019 12:42 UCHWAŁA NR 0007/VIII/53/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Suskiego
17.06.2019 12:38 UCHWAŁA NR 0007/VIII/52/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania wymiany nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach Programu zwiększania wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów NATURA 2000, Powiatu suskiego – BIOMASA” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.
17.06.2019 12:34 UCHWAŁA NR 0007/VIII/51/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie uchylenia Uchwały NR 0007/VI/37/2019 RADY POWIATU SUSKIEGO z dnia 25.04. 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania wymiany nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach Programu zwiększania wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów NATURA 2000, Powiatu suskiego – BIOMASA” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020
17.06.2019 12:33 UCHWAŁA NR 0007/VIII/50/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany Uchwały nr 0007/XXX/204/2017 Rady Powiatu Suskiego z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania stypendiów stażowych w ramach projektów „Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy” oraz „Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie” realizowanych przez Powiat Suski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.
17.06.2019 12:06 UCHWAŁA NR 0007/VIII/49/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2019 rok
17.06.2019 12:03 UCHWAŁA NR 0007/VIII/48/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Suskiego za 2018 rok
17.06.2019 11:55 UCHWAŁA NR 0007/VIII/47/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Powiatu Suskiego za 2018 rok.
17.06.2019 11:54 UCHWAŁA NR 0007/VIII/46/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Suskiego.
17.06.2019 11:42 UCHWAŁA NR 0007/VIII/45/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie przyznania Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej dotacji celowej.
17.06.2019 11:14 UCHWAŁA NR 0007/VIII/44/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej za 2018 rok.
20.05.2019 09:14 UCHWAŁA NR 0007/VII/43/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.
20.05.2019 09:13 UCHWAŁA NR 0007/VII/42/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie przyjecia do realizacji zadania publicznego w ramach rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.
20.05.2019 09:08 UCHWAŁA NR 0007/VII/41/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2 Rozwój Kształcenia Zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie Zawodowe Uczniów- SPR.
20.05.2019 09:05 UCHWAŁA NR 0007/VII/40/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2019 rok
30.04.2019 09:23 UCHWAŁA NR 0007/ VI /39/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 11 marca 2019 roku Pani M. B. na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Łętowni.
30.04.2019 09:22 UCHWAŁA NR 0007/ VI /38/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 5 marca 2019 roku Pana A. Sz. na Starostę Suskiego.
30.04.2019 09:20 UCHWAŁA NR 0007/VI/37/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania wymiany nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach Programu zwiększania wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów NATURA 2000, Powiatu suskiego – BIOMASA” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.
30.04.2019 09:19 UCHWAŁA NR 0007/VI/36/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
30.04.2019 09:18 UCHWAŁA NR 0007/VI/35/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie przyznania Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej dotacji celowej.
30.04.2019 09:15 UCHWAŁA NR 0007/VI/34/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Suskiego
30.04.2019 09:08 UCHWAŁA NR 0007/VI/33/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2019 rok
21.03.2019 09:04 UCHWAŁA NR 0007/V/32/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bystra-Sidzina
21.03.2019 09:03 UCHWAŁA NR 0007/V/31/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie przyjęcia 3 – letniego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Suskim na lata 2019-2021
21.03.2019 09:02 UCHWAŁA NR 0007/V/30/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie określenia zadań na które przeznaczone zostaną środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.
21.03.2019 09:00 UCHWAŁA NR 0007/V/29/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie utworzenia dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla uczniów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej od dnia 1 września 2019 r.

1 2 następna