Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.11.2019 09:29 UCHWAŁA NR 0007/XI/88/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów dla radnych powiatu suskiego
13.11.2019 09:28 UCHWAŁA NR 0007/XI/87/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany statutu samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej
13.11.2019 09:24 UCHWAŁA NR 0007/XI/86/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie realizacji § 5 ust.1 pkt.2 lit.b Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (tj. Dz. U z 2018 roku poz. 734 ze zm.)
13.11.2019 09:18 UCHWAŁA NR 0007/XI/85/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół, ośrodków i placówek działających na terenie powiatu suskiego
13.11.2019 08:59 UCHWAŁA NR 0007/XI/84/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie uchwalenia programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
13.11.2019 08:57 UCHWAŁA NR 0007/XI/83/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wyboru firmy audytorskiej w celu zbadania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej za 2019 rok i za 2020 rok.
13.11.2019 08:45 UCHWAŁA NR 0007/XI/82/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej pomieszczeń o powierzchni 27,10 m2, 56,00 m2.
13.11.2019 08:36 UCHWAŁA NR 0007/XI/81/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2019 rok
02.10.2019 09:25 Protokoły z głosowań podczas X sesji Rady Powiatu w dniu 26 września 2019 r.
01.10.2019 11:57 UCHWAŁA NR 0007/X/80/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą w trybie bezprzetargowym na czas nieokreślony
01.10.2019 11:56 UCHWAŁA NR 0007/X/79/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany Statutu Powiatu Suskiego
01.10.2019 11:55 UCHWAŁA NR 0007/X/78/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Suskiego Nr 0007/XXVIII/195/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Suchej Beskidzkiej zmienionej uchwałą Nr 0007/XL/286/2018 Rady Powiatu Suskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Suskiego nr 0007/XXXVIII/195/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Suchej Beskidzkiej oraz uchwałą Nr 0007/XLI/293/2018 Rady Powiatu Suskiego zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Suskiego nr 0007/XL/286/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Suskiego nr 0007/XXXVIII/195/2017 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Suchej Beskidzkiej.
01.10.2019 11:54 UCHWAŁA NR 0007/X/77/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego nr II dla dorosłych oraz Szkoły Policealnej wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej z dniem 31 sierpnia 2020 r.
01.10.2019 11:53 UCHWAŁA NR 0007/X/76/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia publicznego Centrum Kształcenia Praktycznego nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej.
01.10.2019 11:51 UCHWAŁA NR 0007/X/75/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia publicznego Centrum Kształcenia Praktycznego nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej.
01.10.2019 11:50 UCHWAŁA NR 0007/X/74/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie
01.10.2019 11:48 UCHWAŁA NR 0007/X/73/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie.
01.10.2019 11:46 UCHWAŁA NR 0007/X/72/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej.
01.10.2019 11:44 UCHWAŁA NR 0007/X/71/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej.
01.10.2019 11:41 UCHWAŁA NR 0007/X/70/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego nr II wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie.
01.10.2019 11:20 UCHWAŁA NR 0007/X/69/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego nr I wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie
01.10.2019 11:19 UCHWAŁA NR 0007/X/68/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Marii Skłodowskiej – Curie w Suchej Beskidzkiej
01.10.2019 11:11 UCHWAŁA NR 0007/X/67/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany Uchwały nr 0007/XL/285/2018 Rady Powiatu Suskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, ustalenia tygodniowego wymiaru godzin niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli szkół zaocznych oraz określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym
01.10.2019 11:06 UCHWAŁA NR 0007/X/66/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany Uchwały nr 0007/XLII/299/2018 Rady Powiatu Suskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość, szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość, warunki wypłaty, kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli.
01.10.2019 11:05 UCHWAŁA NR 0007/X/65/2019 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Suskiego

poprzednia 1 2 3 4 następna