Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.04.2020 20:36 UCHWAŁA NR 343.2020 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywni mogą więcej II” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja"
14.01.2020 14:19 UCHWAŁA NR 289.2020 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2020 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności
28.11.2019 08:42 UCHWAŁA NR 256.2019 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na: „powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Jordanowie oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Makowie Podhalańskim w 2020 roku, na rzecz organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego”.
26.04.2019 10:16 Uchwała Nr 114.2019 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywni mogą więcej II” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja
25.01.2019 10:20 UCHWAŁA NR 60.2019 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2019 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności
02.01.2019 13:59 UCHWAŁA NR 48.2018 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na zadanie publiczne z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. "prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie Powiatu Suskiego dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej".
02.01.2019 13:58 UCHWAŁA NR 47.2018 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej pod nazwą Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 30 osób niepełnosprawnych intelektualnie i przewlekle psychicznie chorych
02.01.2019 13:57 UCHWAŁA NR 46.2018 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej pod nazwą Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla 50 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.
23.11.2018 12:13 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu odert na „Powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Jordanowie oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Makowie Podhalańskim w 2019 roku, na rzecz organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego”.
30.03.2018 09:18 UCHWAŁA NR 803.2018 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów PCPR w Suchej Beskidzkiej” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja
17.01.2018 07:48 UCHWAŁA NR 750.2018 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2018 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności
30.11.2017 12:13 UCHWAŁA NR 698.2017 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie suskim w 2018 roku.
08.05.2017 14:22 Uchwała Nr 535.2017 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów PCPR w Suchej Beskidzkiej” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja.
24.01.2017 13:09 UCHWAŁA NR 442.2017 Rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2017 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności
28.10.2016 12:19 UCHWAŁA NR 381.2016 Rozstrzygnięcie otwartego naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu planowanego przez Powiat Suski w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałania 10.2.2. Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.
27.04.2016 11:57 UCHWAŁA NR 287.2016 Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów PCPR w Suchej Beskidzkiej” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja.
20.01.2016 14:41 UCHWAŁA NR 235.2016 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2016 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ochrony i promocji zdrowia
27.11.2015 12:05 Uchwała Nr 203.2015 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie suskim w 2016 roku.
26.03.2015 09:11 Uchwała Nr 69.2015 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2015 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ochrony i promocji zdrowia
24.01.2014 11:15 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2014 rok w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ochrony i promocji zdrowia.
25.01.2013 15:19 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2013 rok w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ochrony i promocji zdrowia.
20.02.2012 12:37 PCPR.721-1/POKL/2012 Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na zorganizowanie i przeprowadzenie 14 dniowych turnusów wypoczynkowo – zdrowotnych dla 30 osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
23.01.2012 13:50 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego w 2012 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa.
02.01.2012 10:57 Uchwała Nr 155. 2011 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie pozbawionych rodzin naturalnych
02.01.2012 10:55 Uchwała nr 154.2011 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na prowadzenie szkoleń spokrewnionych rodzin zastępczych, szkoleń i kwalifikowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i zgłaszających gotowość do przysposobienia dziecka, oraz dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w placówkach rodzinnych na terenie Powiatu Suskiego

1 2 następna