Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.12.2014 09:29 0007/XLI/293/2014 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie uchwalenia programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
05.12.2014 09:28 0007/XLI/292/2014 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wyboru biegłego rewidenta w celu zbadania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej za 2014 rok
05.12.2014 09:27 0007/XLI/291/2014 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie przyznania Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej dotacji budżetowej
05.12.2014 09:26 0007/XLI/290/2014 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2014 rok
04.11.2014 09:26 0007/XL/289/2014 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności z Priorytetu IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) (Konkurs nr 2 /POIiŚ/ 9.3/ 2013)
04.11.2014 09:24 0007/XL/288/2014 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie okresu realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” realizowanego przez Powiat Suski w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
04.11.2014 09:21 0007/XL/287/2014 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Maków Podhalański w 2014 roku
04.11.2014 09:20 0007/XL/286/2014 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu dla Ochotniczej Straży Pożarnej działającej na terenie powiatu suskiego
04.11.2014 09:09 0007/XL/285/2014 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Suskiego
04.11.2014 09:08 0007/XL/284/2014 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2014 rok
19.08.2014 08:35 0007/XXXIX/283/2014 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Suskiego
19.08.2014 08:34 0007/XXXIX/282/2014 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany w Uchwale Nr 0007/XXXVIII/276/2014 Rady Powiatu Suskiego z dnia 26 czerwca 2014 r.
17.07.2014 11:52 0007/XXXVIII/281/2014 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Zembrzyce w 2014 roku.
17.07.2014 11:51 0007/XXXVIII/280/2014 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 grudnia 2013 r.
17.07.2014 11:50 0007/XXXVIII/279/2014 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej za 2013 rok.
17.07.2014 11:49 0007/XXXVIII/278/2014 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zakresu i formy informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2014r., informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej.
17.07.2014 11:46 0007/XXXVIII/277/2014 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Suskiego
17.07.2014 11:45 0007/XXXVIII/276/2014 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2014 rok
17.07.2014 11:44 0007/XXXVIII/275/2014 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.
17.07.2014 11:43 0007/XXXVIII/274/2014 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Powiatu Suskiego za 2013 rok.
23.05.2014 11:23 0007/XXXVII/273/2014 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany Statutu Powiatu Suskiego
23.05.2014 11:22 0007/XXXVII/272/2014 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie nadania Statutu Domu Pomocy Społecznej w Łętowni
23.05.2014 11:21 0007/XXXVII/271/2014 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 grudnia 2013 r.
23.05.2014 11:20 0007/XXXVII/270/2014 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr 0049/XXVI/212/09 Rady Powiatu Suskiego z dnia 3 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli
23.05.2014 11:18 0007/XXXVII/269/2014 Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Suskiego oraz zmiany uchwały Nr 0049/XXV/148/2001 z dnia 27 marca 2001 r.,zm. Uchwała Nr 0049/VI/31/2011 z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Powiatu Suskiego.

1 2 następna