Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.10.2019 08:39 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu dot. wszczęcia postępowania na wniosek Pani Aleksandry Dej działającej poprzez Pełnomocnika Pana Tadeusza Chmiela w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie projektowaną siecią wodociągową pod dnem cieku bez nazwy w km 0 + 352 wraz z umocnieniem skarp i koryta potoku w miejscu przekroczenia w obrębie działek nr ewid. 7338/2, 8704, 7163/1 w mieejscowości Targoszów Gmina Stryszawa.
09.10.2019 08:37 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu dot. wszczęcia postępowania na wniosek TAURON Dystrybucja S.A. Działającej przez Pełnomocnika Pana Krzysztofa Gazdę w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie projektowanej sieci elektroenergetycznej w rurze ochronnej pod dnem potoku Krzywy Potok w obrębie działki nr ewid. 7367/62 w Budzowie oraz na lokalizację nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od potoków Krzywy Potok i potok Paleczka sieci elektroenergetycznej na działkach nr ewid. 7367/66, 7367/62, 5794, 5680/20, 7367/64, 2317/42 w miejscowości Budzów.
27.06.2019 13:52 Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Dyrektora Zlewni w Żywcu o wszczęciu postępowania z wniosku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Zawoi w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód z istniejącego ujęcia na potoku Jałowiec (Czatożanka) w km 4+800 na działkach nr ewid. 22621/5, 24310/2 w Zawoi.
19.06.2019 08:20 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rowu przydrożnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 957 (km 0+950-2+775) w miejscowości Białka
22.01.2019 10:45 KR.ZUZ.5.421.2.91.2018.PF Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącego mostu w km 4 + 340 na potoku Sidzina w ciągu drogi gruntowej w Sidzinie wraz z wykonaniem budowy/rozbudowy umocnienia brzegu potoku Sidzina narzutem kamiennym na długości 38mb
02.01.2019 12:19 KR.ZUZ.5.421.2.49.2018.MP Obwieszczenie dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenie pozowolenia wodnoprawnego na likwidację rowów przydrożnych oraz wykonanie w ich miejsce kanalizacji deszczowej wraz z zabudową studni wlotowych na istniejących przepustach odprowadzających zebrane wody do potoku Tarnawka
02.01.2019 12:11 KR.ZUZ.5.421.2.50.2018.MP Obwieszczenie dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenie pozowolenia wodnoprawnego na likwidację rowów przydrożnych oraz wykonanie w ich miejsce kanalizacji deszczowej wraz z zabudową studni wlotowych na istniejących przepustach odprowadzających zebrane wody do potoku Tarnawka
12.12.2018 10:22 Obwieszczenie dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu o wszczęciu postępowania na wniosek Pana Adama J. Krawczyka - Przedsiębiorstwo Geologiczne S.A. AL Kijowska 16a, 30-200 Kraków, będącego pełnomocnikiem Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka w sprawie dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: odprowadzenie wód czystych z drenaży do rowu bez nazwy, wykonanie oraz przebudowę urządzeń wodnych: wylotu W1 kanalizacji deszczowej, wylotu W2 ,przebudowę rowu przydrożnego i odwadniającego w okolicy drogi powiatowej K1677 w ramach zamierzenia budowlanego: Stabilizacja osuwisk nr 81231 i nr 6791 wraz z odbudową drogi powiatowej nr K1677 w miejscowości Osielec.
10.12.2018 10:16 Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu z dnia 13.11.2018 r. informujące o wszczęciu postępowania z wniosku Gminy Stryszawa w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni w obrębie działki nr ewid. 8207/4 w miejscowości Targoszów.
10.12.2018 10:15 Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu z dnia 14.11.2018 r. informujące o wszczęciu postępowania z wniosku Spółki Wodnej Sidzina Centrum w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody powierzchniowej z potoku Flaków w obrębie działki nr ewid. 18373/1 w miejscowości Sidzina.
10.12.2018 10:08 Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 29.11.2018 r. informujące o wszczęciu postępowania z wniosku Surowce Wtórne Monika Ceremuga w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu oraz odprowadzenie wód opadowych do potoku Stryszawka w miejscowości Sucha Beskidzka.
18.09.2018 12:44 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu informujące o wszczęciu postępowania z wniosku firmy Paletten Werk Kozik Sp.J, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy istniejącego ogrodzenia zakładu poprzez wykonanie muru w postaci ławy betonowej w obrębie działek nr ewid. 3980/43, 3980/40, 6135/1, 6135/2, 5565/10, 3980/30, 5565/2, 3976/6, 5565/4, 3980/41, 3980/39 na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Skawy w miejscowości Jordanów.
31.08.2018 09:56 Obwieszczenie dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę garażu w Bystrej Podhalańskiej na działce nr ewid. 4416/24
30.07.2018 11:56 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu informujące o wszczęciu postępowania z wniosku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Budownictwa w Zawoi w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie cieków wodnych projektowaną siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawoja
30.07.2018 11:21 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu informujące o wszczęciu postępowania z wniosku Pana Zbigniewa Fidelus w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód z budynku i terenu rozbudowywanego budynku magazynowego do potoku Stryszawka, lokalizację nowych obiektów nad potokiem Stryszawka w Suchej Beskidzkiej
12.06.2018 13:10 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie nowego obiektu budowlanego tj. budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr ewid. 3571/6 oraz 3571/5 obręb Sucha Beskidzka na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią.
11.06.2018 12:05 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu o wszczęciu postępowania administracyjnego (z wniosku Gminy Sucha Beskidzka) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie cieków wodnych projektowaną siecią kanalizacji sanitarnej w ramach inwestycji:” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniem budynków na ulicy Świerkowej, Kasztanowej i Błądzonka w miejscowości Sucha Beskidzka”.
11.06.2018 12:01 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu do potoku Malejówka na działce nr ewid. 5546 oraz 2470/1 obręb Jordanów wraz z jego umocnieniem, odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do potoku Malejówka z terenu myjni samochodowej oraz wykonanie fragmentu kanalizacji deszczowej oraz wylotu na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią potoku Malejówka.