Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.12.2019 10:03 Zawiadomienie Starosty Suskiego w sprawie: wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: rozbudowa drogi powiatowej nr 1709 K Sidzina – Sidzina Górna w km 2+747,72 – 2+863,66 w miejscowości Sidzina w ramach zadania pn.: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w km 2+800 drogi powiatowej nr 1709 K Sidzina – Sidzina Górna
20.11.2019 09:15 Zawiadomienie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie, o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego, w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego budynku przy ul. Mickiewicza 36 w Suchej Beskidzkiej
20.11.2019 09:10 Zawiadomienie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie, o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego, w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego budynku przy ul. Mickiewicza 20 w Suchej Beskidzkiej
09.10.2019 08:16 Zawiadomienie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego budynku położnego przy ul. Mickiewicza 40 w Suchej Beskidzkiej
12.09.2019 12:19 WG-II.6821.1.2019 Zawiadomienie Starosty Suskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ozn. jako działki ewid. nr 1170/1 o pow. 0,1976 ha, nr 1312 o pow. 0,5823 ha i nr 1313 o pow. 0,1978 ha, położonej w Hucisku
14.05.2019 08:10 WG-II.6821.73.2017 Decyzja Starosty Suskiego o umorzeniu postępowania dot. wydania decyzji zezwalającej TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie na niezwłoczne zajęcie nieruchomości, objętej decyzją z dnia 25 stycznia 2019 r. znak: WG-II.6821.73.2017 o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ozn. jako działka ewid. nr 8198 o pow. 0,0690 ha, położonej w Stryszawie
26.04.2019 09:07 Informacja Starosty Suskiego w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Juszczyn w jednostce ewidencyjnej Gmina Maków Podhalański
12.04.2019 13:31 Zdawalność Ośrodków Szkolenia Kierowców w Powiecie Suskim za rok 2018
26.03.2019 08:58 WA.6740.1.35.2019.AAR Zawiadomienie o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: rozbudowa drogi powiatowej nr K1677 w km 23-940 – 24-140 w miejscowości Osielec w ramach zadania pn.: „Stabilizacja osuwisk nr 81231 i nr 6791 wraz z odbudową drogi powiatowej nr K1677 w miejscowości Osielec w km 23+980 – 24+ 080 oraz w km 24+080 do 24+140”
26.02.2019 13:12 WG-II.6821.9.2018 1) Decyzja Starosty Suskiego z dnia 25 lutego 2019 r. znak: WG-II.6821.9.2018 o zezwoleniu Tauronowi Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie na niezwłoczne zajęcie nieruchomości, objętej decyzją z dnia 19.11.2018 r. znak: WG-II.6821.9.2018 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ozn. jako działki ewid. nr 3747 o pow. 0,2205 ha i nr 3749 o pow. 0,1848 ha, położonej w Lachowicach
25.01.2019 09:15 WA.6740.1.526.2017.AWS Decyzja Starosty Suskiego nr 57/19 znak WA.6740.1.526.2017.AWS zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę inwestycji p.n.: budowa zakładu produkcji wyrobów z drewna: budynku głównego zakładu z budynkiem biurowo-socjalnym i boksami na trociny i zrębki, budynku portierni, suszarni kontenerowej, wolnostojącej stacji transformatorowej, wolnostojącej linii do cięcia bali, ekranów akustycznych, sieci i wewnętrznej instalacji kanalizacji opadowej, wewnętrznej instalacji i przyłącza energii elektrycznej, wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem szczelnym, wewnętrznej instalacji i sieci wodociągowej do istniejącej studni, zbiorni-ków p.poż, dwóch oczek wodnych, budowa parkingów i dróg manewrowych, instalacji wentylacji mechanicznej i oświetlenia na działkach ewid. nr: 1647, 1648, 1650/2 – obręb Jordanów.