Rejestr zmian w biuletynie

23.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu dot. wszczęcia postępowania na wniosek Pani Aleksandry Dej działającej poprzez Pełnomocnika Pana Tadeusza Chmiela w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie projektowaną siecią wodociągową pod dnem cieku bez nazwy w km 0 + 352 wraz z umocnieniem skarp i koryta potoku w miejscu przekroczenia w obrębie działek nr ewid. 7338/2, 8704, 7163/1 w mieejscowości Targoszów Gmina Stryszawa.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu dot. wszczęcia postępowania na wniosek TAURON Dystrybucja S.A. Działającej przez Pełnomocnika Pana Krzysztofa Gazdę w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie projektowanej sieci elektroenergetycznej w rurze ochronnej pod dnem potoku Krzywy Potok w obrębie działki nr ewid. 7367/62 w Budzowie oraz na lokalizację nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od potoków Krzywy Potok i potok Paleczka sieci elektroenergetycznej na działkach nr ewid. 7367/66, 7367/62, 5794, 5680/20, 7367/64, 2317/42 w miejscowości Budzów.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Starosty Suskiego o drugim przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w ramach Kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków obręb: Tarnawa Górna.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

22.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Petycja o próbę dokonania analizy - możliwości wdrożenia w urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb interesantów dot. płatności bezgotówkowych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie wprowadzenia w życie w starostwie powiatowym Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o nabyciu z dniem 01.01.2016 r., przez Skarb Państwa, nieodpłatnie, z mocy prawa, mienia pozostałego po wykreślonym z Krajowego Rejestru Sądowego podmiocie, tj. własności nieruchomości oznaczonej jako działki ewid. nr 2150/3 o pow. 0,0170 ha, nr 2149/1 o pow. 0,0490 ha, nr 2146/1 o pow. 0,0513 ha, położonej w Kurowie, gmina Stryszawa, ujawnionej w księdze wieczystej KR1B/00074918/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, na rzecz Kółka Rolniczego w Kurowie (RKR-319)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. 3361 i 3362 z działkami sąsiednimi w miejscowości Zembrzyce.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

19.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek do celów ewidencji gruntów i budynków i podziału dz. 4652 z dz. 4649 i 4655 w miejscowości Zembrzyce.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

18.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Budowa odcinka sieci gazowej Ś/C dn63 PE100 SDR11 z przyłączem gazu ziemnego do budynku jednorodzinnego dn25 PE100 RC SDR11
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków/ wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia granic działek / stabilizacji punktów granicznych/ podziału działek 10776, 10778, 10779, 10807/1, 10809/6, 10809/8 z działkami sąsiednimi w Zawoi
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

17.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych oraz przyjęcia przebiegu granic działek 4491/1, 4487/2, 4485/3, 4485/4, 4485/6, 4487/4 z działkami sąsiednimi w Zawoi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych działki 3208/1 z działkami sąsiednimi w Białce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu dot. wszczęcia postępowania na wniosek Pełnomocnika Pana Piotra Kumorka (Inwestor: Gmina Jordanów) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie w miejscowości Toporzysko przebudowy istniejących urządzeń wodnych – przepustów drogowych betonowych pod drogą powiatową nr K 1683 oraz na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia drogi powiatowej nr K1683, na odcinku drogi od km 0 + 611 do km 1 + 076 wylotami w/w przepustów do rowu przydrożnego oraz do rzeki Skawy, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w km 0 + 611 – 1 + 076 o długości 465,0 m przy drodze powiatowej K1683 w Toporzysku”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek / wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych działki 4633 z działkmami sąsiednimi w Kukowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna