Rejestr zmian w biuletynie

19.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na „Realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na rzecz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim pełniącej funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczego w powiecie suskim - II”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz -Sprostowanie_do_Ogloszenia_z_dnia_16.12.2019r..odt"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2020 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - druk_sprawozdanie.docx"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2020 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - druk_oferta.docx"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2020 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - rozporządzenie - druki.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego poprzez utworzenie w każdej Gminie miejsca gdzie można bezpłatnie zaparkować wraz z zaznaczeniem takiego miejsca - znakiem drogowym parkingu z dopiskiem bezpłatny oraz poparcie w formie uchwały skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski mojej petycji wysłanej do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - informacja o załatwieniu petycji - P.R.S..jpg"
Dotyczy dokumentu:
Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - informacja o załatwieniu petycji - P.R.S..jpg"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia przebiegu granic działki nr 15488 z działkami sąsiednimi w Stryszawie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

18.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia przebiegu granic działek nr 1144/3, 1143/3, 1141/3, 1143/4, 1141/1, 1126/3, 1126/1, 1127/1 z działkami sąsiednimi w Skawicy.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych oraz przyjęcie przebiegu granic działek nr 5185/1, 5187, 5188, 5189/1 z działkami sąsiednimi w Osielcu.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

16.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na „Realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na rzecz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim pełniącej funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczego w powiecie suskim - II”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej powiatu suskiego na 2020 r. oraz w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - RIO 2.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej powiatu suskiego na 2020 r. oraz w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - RIO 1.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej powiatu suskiego na 2020 r. oraz w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej powiatu suskiego na 2020 r. oraz w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej 0,4kV oświetlenia przejścia dla pieszych drogi powiatowej NR 1689K.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic/ wzowienia punktów granicznych działek nr 3301/3, 3303 z działkami sąsiednimi w Palczy.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

13.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Decyzja Starosty Suskiego o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ozn. jako działka ewid. nr 8503 o pow. 0,4003 ha, położonej w Stryszawie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja Starosty Suskiego o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ozn. jako działki ewid. nr 4915 o pow. 0,0939 ha i nr 4930 o pow. 0,0479 ha, położonej w Stryszawie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja Starosty Suskiego o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ozn. jako działka ewid. nr 793/4 o pow. 0,0902 ha, położonej w Hucisku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu dot. wszczęcia postępowania na wniosek Gminy Jordanów działającej poprzez Pełnomocnika pana Piotra Kumorka w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy urządzeń wodnych – przepustów drogowych pod drogą powiatową nr K1683 oraz umocnienia prawego brzegu z koszy siatkowo – kamiennych w km 0 + 068 – 0 + 094 potoku dziarski oraz na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia drogi powiatowej na odcinku od km 0 + 611 do km 1 + 076 wylotami w/w przepustów do rowu przydrożnego oraz do rzeki Skawy w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w km 0 + 611 – 1 + 076 o długości 465,0m przy drodze powiatowej K1683 w Toporzysku”.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... następna