Rejestr zmian w biuletynie

26.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustaleia przebiegu granic działek ewidencyjnych/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych działek nr 1448/11, 1454, 1532, 1534, 1535, 1536 z działkami sąsiednimi w Kukowie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków/ wyznaczenia punktów/ ustalenia granic oraz stabilizacji punktów granicznych działki nr 17516/13 z działkami sąsiednimi w Sidzinie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych oraz czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic działek nr 1637/2, 1634/2, 1634/4, 1634/5, 1635 z działkami sąsiednimi w Śleszowicach.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki oraz wznowieniu punktów granicznych działki nr 2080/1 z działkami sąsiednimi w Białce.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

25.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków/ wyznaczenia punktów/ ustalenia granic, podziału nieruchomości oraz stabilizacji punktów granicznych działki nr 6992 z działkami sąsiednimi w Suchej Beskidzkiej.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

24.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Starosty Suskiego o wszczęciu postępowania w celu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ozn. jako działka ewid. nr 4896 o pow. 0,0547 ha, położonej w Stryszawie, a następnie w przypadku wniesienia odwołania wydanie decyzji o udzieleniu zezwolenia na jej niezwłoczne zajęcie wraz z nadaniem jej rygoru natychmiastowej wykonalności.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

23.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie dyrektora RZGW Kraków dot. wszczęcia postępowania na wniosek Zarządu Powiatu Suskiego reprezentowanego przez Pełnomocnika pana Grzegorza Siwiaka w sprawie pozwolenia wodnoprawnego dot. rozbiórki istniejącego mostu na potoku Sidzinka w km 2 + 800 drogi powiatowej nr 1709K Sidzina - Sidzina Górna, budowę nowego mostu, regulację koryta potoku  Sidzinka, wykonanie czterech wylotów, odprowadzenie wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia obiektu, rozbiórkę nieczynnego wodociągu, przebudowę linii telekomunikacyjnej, lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz nowych obiektów budowlanych w ramach inwestycji: "Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w km 2 + 800 drogi powiatowej nr 1709K Sidzina - Sidzina Górna".
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków/ wyznaczenia punktów/ ustalenia granic, podziału nieruchomości oraz stabilizacji punktów granicznych działki nr 1291/4 z działkami sąsiednimi w Grzechyni.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustaleia przebiegu granic działek ewidencyjnych/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych działek nr 2221, 2222/1 z działkami sąsiednimi w Kojszówce.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustaleia przebiegu granic działek ewidencyjnych/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych oraz czynności przyjęcia przebiegu granic w związku z podziałem dla działek 5718, 5719, 5720/2, 5722 z działkami sąsiednimi w Żarnówce.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

22.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Budowa odcinka sieci kablowej nN typu NA2XY-J 4x120mm2 o długości całkowitej 86m.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków/ wyznaczenia punktów/ ustalenia granic, podziału nieruchomości oraz stabilizacji punktów granicznych działek nr 5134/1, 5134/2, 5133 z działkami sąsiednimi w Suchej Beskidzkiej.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 2259/8, 2259/9, 2259/10, 7502/1, 7503/56 z działkami sąsiednimi w miejscowości Skawica.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 2259/8, 2259/9, 2259/10, 7502/1, 7503/56 w Skawicy.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

21.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Starszy Specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skład Rady Powiatu VI Kadencji 2018 - 2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych oraz czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic nieruchomości działki nr 7888/2, 709, 730/1, 728, 725/3 w miejscowości Grzechynia.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... następna